Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

Положення про громадський бюджет Коропецької громади

 

                           Додаток

до рішення сесії

                                                                                Коропецької селищної ради

                                                                                    від 17 травня 2024 №1520

ПОЛОЖЕННЯ
про громадський бюджет

Коропецької селищної ради
 

1. Визначення понять.

1.1. Громадський бюджет – процес взаємодії Коропецької селищної ради ради та її виконавчого органу з громадськістю, направлений на залучення жителів Коропецької громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Коропецькою селищною радою частини селищного бюджету через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем населених пунктів Коропецької територіальної громади та його жителів, проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти.

1.2 Територіальна громада Коропецької селищної ради Чортківського району – мешканці, якої постійно проживають на території Коропецької селищної ради ради Чортківського району району, спільні інтереси яких представляє Коропецька селищна рада рада.

1.3. Проєкт – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського бюджету, спрямованих на розвиток інфраструктури Коропецької селищної територіальної громади та покращення добробуту її жителів. Проєкт має бути реалізований впродовж бюджетного року та має відповідати основним напрямам та цілям стратегії Коропецької селищної територіальної громади.

1.4 Конкурс - це процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно з вимогами цього Положення серед загальної кількості представлених для голосування громадських ініціатив шляхом відкритого голосування.

1.5. Автор проєкту – громадянин України, що досягла 18-ти річного віку, зареєстрована та проживає на території населених пунктів Коропецької територіальної громади та підготувала на конкурс свій проєкт у порядку, визначеному цим Положенням.

1.6. Робоча група з питань громадського бюджету (далі – Робоча група) –створений розпорядженням голови консультативно-дорадчий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Громадського бюджету у Коропецькій територіальній громаді, визначених цим Положенням.

1.7. Комісія з питань громадського бюджету (далі-Комісія) – постійно діючий орган, створений розпорядженням голови Коропецької селищної ради, члени якого супроводжують впровадження громадського бюджету на всіх етапах та здійснюють громадський контроль за реалізацією цього Положення.

1.8. Голосування - процес визначення проєктів-переможців серед поданих проєктів членами територіальної громади Коропецької селищної ради Чортківського району Тернопільської області шляхом заповнення бюлетеня для голосування особою зареєстрованою на території громади, що досягла 18 років у паперовому вигляді з підтвердженням особи, що голосує (копія паспорту громадянина або ІD картки та довідки форми 13 зі зробленим на них власноруч написом «Для громадського бюджету») або шляхом заповнення бланку для голосування в  електронному вигляді.

1.9 Електронна системаінформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування процесами у рамках громадського бюджету, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проєктів, електронного голосування за проєкти, зв'язку з авторами проєктів, оприлюднення інформації щодо відібраних проєктів та стану їх реалізації і підсумкових звітів щодо  реалізації  проектів.

1.10. Пункт супроводу громадського бюджету – приміщення в будівлі комунальної установи чи закладу, у якому можна ознайомитися з умовами  та параметрами громадського бюджету на відповідний рік, де здійснюється видача бланків проєктів та прийом проєктів у паперовому вигляді, а також наявна можливість ознайомлення мешканців із списком проєктів, які прийняті для голосування.

2. Загальні положення.

2.1. Положення про громадський бюджет визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування з жителями Коропецької територіальної громади щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу визначеної Коропецькою селищною радою частини коштів місцевого бюджету.

2.2. Положення про громадський бюджет розроблено з урахуванням норм Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо механізмів участі громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні» а також досвіду українських громад з громадського бюджетування та інших нормативно-правових актів.

2.3. Фінансування проєктів-переможців громадського бюджету проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.4. Загальний обсяг громадського бюджету на бюджетний рік становить 100 тис. грн ( але не більше 1 % від затвердженого обсягу власних і закріплених доходів загального фонду бюджету на поточний бюджетний період).

2.5. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної власності територіальної громади  Коропецької ОТГ.

2.6. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, повинні бути спрямовані на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду громади, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проєктів у всіх сферах життєдіяльності громади (не пов’язані з поточною роботою у відповідних галузях та сферах діяльності і поточним утриманням бюджетних установ).

2.7. Подаючи проєкт на реалізацію у рамках громадського бюджету Коропецької територіальної громади, його автор  засвідчує свою згоду на вільне використання виконавчим комітетом Коропецької селищної ради цього проєкту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету.

2.8. Подання проєктів та голосування за них можуть здійснювати дієздатні фізичні особи, що зареєстровані на території населених пунктів Коропецької територіальної громади, яким на момент подання проєкту чи голосування виповнилось 18 років.

2.9. Термін реалізації проектних пропозицій не повинен перевищувати наступного за роком, в якому відбувся відбір проєктів.

2.10.  У разі невідповідності вимогам цього Положення подані проєкти мають бути відкориговані. Корективи та необхідні зміни до проектних пропозицій повинні бути внесені автором протягом 10 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою та телефоном). В іншому випадку проєктна пропозиція буде відхилена.

3. Порядок утворення та функції Робочої групи

3.1. Для організації, підготовки та виконання організаційних заходів та завдань щодо реалізації громадського бюджету Коропецької територіальної громади розпорядженням селищного голови створюється відповідна Робоча група.

3.2. До складу Робочої групи входять представники виконавчих органів Коропецької селищної ради у кількості 3 осіб.

3.3. Основною діяльністю робочої групи є розробка, підготовка необхідних документів та контроль за їх дотриманням в рамках громадського бюджету всіма учасниками процесу.

3.4. Члени Робочої групи не можуть бути авторами проєктів в рамках громадського бюджету.

4. Порядок утворення, права та обов’язки Комісії

4.1 Комісія – постійно діючий орган, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету в Коропецькій територіальній громаді. До складу Комісії входить не більше 11 осіб, що обираються з числа представників Коропецької територіальної громади, депутатів селищної ради та громадських активістів, затверджена розпорядженням селищного голови.

4.2  Повноваження комісії:

- отримувати інформацію, від виконавчих органів ради, про хід реалізації проєктів, які фінансуються громадським бюджетом;

- надавати рекомендації Авторам, щодо проєктів поданих для фінансування громадським бюджетом;

- готувати висновки щодо прийняття проєктів до голосування;

- ухвалювати рішення та надавати селищному  голові пропозиції щодо переліку проєктів-переможців та відповідальних за їх реалізацію структурних підрозділів для формування відповідного розпорядження;

- заслуховувати авторів проєктів, керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету;

- забезпечити дотримання вимог цього Положення;

- координувати процес здійснення та функціонування громадського бюджету;

- надавати висновки та рекомендації до кожного проєкту поданого для реалізації в рамках громадського бюджету;

- формувати перелік допущених до голосування проєктів;

- розглядати інформацію про стан реалізації проєктів-переможців у рамках громадського бюджету;

- проводити свої засідання гласно та відкрито.

4.1. Комісія працює у формі засідань. Рішення на засіданні Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Селищний голова Коропецької ради може брати участь у роботі Комісії з правом дорадчого голосу.

4.6. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.

4.7. На своєму першому засіданні Комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Головою і секретарем Комісії призначаються особи з числа членів Комісії, які є представниками виконавчих органів Коропецької селищної ради.

4.8. Протоколи засідань підписуються головою Комісії та секретарем Комісії, висновки щодо прийняття проєктів до голосування підписуються лише головою Комісії. Всі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на офіційному сайті не пізніше 3 робочих дня з дня проведення засідання.

4.9. Члени Комісії не можуть бути авторами проєктів в рамках громадського бюджету.

5. Етапи Громадського бюджету

5.1. Щорічна процедура та порядок реалізації громадського бюджету передбачає наступні етапи:

- затвердження параметрів громадського бюджету на плановий рік (за потреби);

- інформаційна кампанія;

- подання проєктів;

- перевірка та прийняття проєктів для голосування;

- голосування за проєкти;

- визначення проектів-переможців;

- реалізація проєктів-переможців;

- звітування та оцінка результатів реалізації проєктів.

5.2. Параметри громадського бюджету на плановий рік визначені у додатку 1 до цього Положення.

5.3. Організаційні питання щодо подання та конкурсного відбору проєктів, а також параметри громадського бюджету на плановий рік за потреби можуть уточнюватися окремими рішеннями Коропецької селищної ради.

6. Пункт супроводу громадського бюджету

6.1. Пункт супроводу громадського бюджету знаходиться у:

- Фінансовому відділі Коропецької селищної ради за адресою: смт Коропець, вул. Марка Каганця, 40.

- Старостат с. Вістря, вул. Грушевського, 34.

- Старостат с. Вербка, вул. Шевченка,7.

- Старостат с. Горигляди, вул. Шкільна,30.

6.2. Пункт супроводу громадського бюджету виконує такі завдання:

- видачу бланків проєктів;

- прийняття проєктів у паперовому вигляді;

- ознайомлення мешканців громади із списком проєктів, які прийняті до голосування.

6.3. Методичний та інформаційний супровід учасників процесу забезпечується Фінансовим відділом Коропецької селищної ради.

7. Інформаційна кампанія

7.1. Інформаційна кампанія проводиться на всіх етапах громадського бюджету відповідними виконавчими органами Коропецької селищної ради.

7.2. Інформаційна кампанія передбачає

- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами громадського бюджету, а також заохочення мешканців до підготовки та подання проєктів; 
- інформування про етапи громадського бюджету, основні події у рамках громадського бюджету та їх терміни;
- інформування щодо визначеного пункту супроводу громадського бюджету, місця його розташування та графіку роботи;
- представлення прийнятих для голосування проєктів та заохочення мешканців громади до участі у голосуванні;
- поширення інформації в соціальних мережах стосовно ходу та результатів реалізації проєктів.

 

7.3. Автори проєктів самостійно, за власний рахунок, організовують інформаційні заходи серед мешканців громади з роз’ясненням переваг власного проєкту з метою отримання якомога більшої кількості голосів.

 

8. Порядок підготовки проєктів

8.1. Проєкт розробляється автором за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

8.2. Назва проєкту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

8.3. План заходів з виконання проєкту повинен відображати етапи виконання проєкту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг, у залежності від потреб проєкту).

8.4. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність, цілі проєкту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проєкту, про що зазначається у формі проєкту (назва додатку та кількість сторінок).

8.5. При підготовці проєкту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:

- проєкт відповідає нормам законодавства;

- заповнено усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 2 до цього Положення;

- проєкт відповідає тематиці проєктів, визначеній у додатку 1 до цього Положення;

- питання реалізації проєкту знаходиться в межах компетенції Коропецької селищної ради та її виконавчих органів;

- реалізація проєкту планується на землях, які належать на праві комунальної власності Коропецької територіальної громади, на території будівель (приміщень) загального користування та об’єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності, на території або об’єктах, що перебувають у власності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), органів самоорганізації населення (ОСН);

- проєкт не суперечить затвердженій містобудівній документації;

- реалізація проєкту не порушує прав інших осіб;

- реалізація проєкту не порушує прав інтелектуальної власності;

- тривалість реалізації проєкту – до закінчення поточного бюджетного року;

- вартість проєкту не перевищує максимальну вартість, яка визначена у додатку 1 до цього Положення для одного проєкту;

- розрахований автором бюджет проєкту включає усі витрати, пов’язані з: розробкою проєктної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою підрядникам за виконання робіт, надання послуг (в т.ч. логістичних: доставка, зберігання) та інше;

- проєкт не може передбачати ремонт та реконструкцію приватного майна, окрім територій або об’єктів, що перебувають у власності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), органів самоорганізації населення (ОСН), за умови вільного доступу до цих територій;

- об’єкт, який створений за реалізацією проекту має бути загальнодоступним для всіх жителів громади та не мати комерційного характеру.

 

9. Порядок подання проєктів

9.1. Проєкт подається автором у електронному (https://budget.e-dem.ua/6124255500) або паперовому (у пункті супроводу громадського бюджету) вигляді.

9.2. Проєкт подається разом з підписами підтримки від не менше 20-ти дієздатних фізичних осіб, що зареєстровані на території Коропецької територіальної громади (за винятком ініціатора), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

9.3. Подання проєкту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором оригіналу документу, що підтверджує особу та місце проживання громадянина України. При поданні проєкту у електронному вигляді, автор вказує серію і номер зазначених документів в електронному повідомленні та прикріплює їх скановану копію.

9.4. Автор проєкту у будь-який момент може зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку голосування.

9.5. Автор  проєкту може подати на конкурс не більше одного проєкту.

10. Оцінка, аналіз та відбір проєктів

10.1. Фінансовий відділ Коропецької селищної ради здійснює попередню оцінку поданого проєкту з метою його перевірки на предмет:

- відповідності найменування та ідеї проєкту його змісту, нормам законодавства та суспільної моралі;

- повноти заповнення всіх обов’язкових полів проєкту за формою та у обсязі, що відповідають нормам цього Положення;

- відповідності підписів підтримки проєкту встановленим вимогам;

- відсутності нецензурної лексики;

- відсутності наклепів, образ;

- відсутності закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади тощо;

- відсутності ознак комерційного проєкту;

- відповідності цьому Положенню.

У випадку, якщо форма проєкту є неповною або заповненою з помилками, представник фінансового відділу Коропецької селищної ради у телефонному режимі  або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту. Автор проєкту протягом 3 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить корективи у проєкт.

10.2. Проєкти, що пройшли попередню оцінку фінансовим відділом Коропецької селищної ради вносяться в електронну систему (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), а їх копії надсилаються кожному члену Комісії.

Проєкти, автори яких протягом установленого терміну не надали необхідної інформації, або не внесли корективи у проєкт на вимогу представника фінансового відділу Коропецької селищної ради не можуть бути допущеними до участі в конкурсі. Зазначені проєкти вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку, і у електронній системі є недоступними для загального доступу. Проєкти, що не пройшли попередньої оцінки, і були подані в паперовому вигляді до електронної системи не вносяться.

10.3. У разі позитивної попередньої оцінки та відсутності зауважень, фінансовий відділ передає проєкт на оцінку відповідному виконавчому органу чи комунальній установі/підприємству Коропецької селищної ради за галузевою ознакою, який в подальшому відповідатиме за реалізацію проєкту (далі – відповідальний підрозділ).

10.4. Відповідальний підрозділ протягом 3 календарних днів з дня отримання копії проєкту, що пройшов попередню оцінку, здійснює його оцінку на предмет відповідності законодавству України та реалістичності і достатності бюджету для його практичної реалізації, після чого формує звіт про аналіз відповідності проєкту законодавству та можливості його реалізації за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

10.5. Комісія  на підставі звітів про аналіз відповідності проєкту законодавству та можливості його реалізації від відповідального підрозділу готує висновок щодо прийняття проєкту до голосування за формою, згідно з додатком 4 до цього Положення.

10.6. Перелік допущених до голосування проєктів, із зазначенням закріпленого за кожним проєктом відповідального підрозділу затверджуються розпорядженням селищного голови.

10.7. При виявленні двох і більше схожих проєктів, Комісія має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проєктів здійснюється шляхом створення нового проєкту. При виявленні двох і більше проєктів, що суперечать один одному, Комісія має право зняти з їх розгляду.

10.8. У разі, якщо протягом 3 календарних днів з дня відправлення авторам проєктів пропозицій про об’єднання проєктів, автори проєктів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проєкту або не знімуть одну з пропозицій, проєкти за рішенням Комісії можуть розглядатися у своєму початковому варіанті або бути відстороненими (один чи обидва) від участі в конкурсі.

10.9. Внесення будь-яких змін до проєктів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з іншими проєктами, можливі лише за згодою авторів відповідних проєктів.

10.10. Комісія може прийняти рішення щодо відмови у прийнятті проєкту для голосування з наступних причин:

- автор проєкту надав неправдиві відомості про себе;

- проєкт суперечить законодавству України;

- в рамках проєкту передбачається виключно розробка проєктно-кошторисної документації;

- проєкт має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та/або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету Коропецької територіальної громади);

- реалізація проєкту планується на землях або об’єктах приватної форми власності (крім ОСББ, ЖБК, ОСН);

- у рамках проєкту передбачені витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проєкту;

- проєкт не відповідає нормам цього Положення.

10.11. Проєкти, щодо яких Комісією здійснено обґрунтований висновок щодо недопущення їх до голосування, участь у голосуванні брати не можуть.

10.12. Усі проєкти, що отримали позитивну оцінку Комісії, публікуються у електронній системі не пізніше ніж за 3 календарних днів до початку голосування.

10.13. Скановані заповнені звіти про аналіз відповідності проєкту законодавству та можливості його реалізації, а також висновки щодо прийняття проєкту до голосування розміщаються на офіційному веб сайті Коропецької селищної ради.

11. Голосування за проєкти

11.1. Голосування за проєкти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету здійснюється шляхом заповнення бланку для голосування особою зареєстрованою на території громади, що досягла 18 років у паперовому вигляді з підтвердженням особи, що голосує / або шляхом заповнення бланку для голосування в  електронному вигляді / електронного голосування  через електронну систему https://budget.e-dem.ua/6124255500. Голосування та ідентифікація особи проводиться через систему Bank ID, електронного підпису, інших способів, передбачених системою.

11.2. Бланк для голосування затверджується як додаток до Положення в якому розміщується проєкти послідовно відповідно до їх дати реєстрації.

11.2. Голосування триває 14 календарних днів з дня початку голосування.

11.3. Одна особа може голосувати не більше, ніж за один проєкт.

12. Визначення проєктів-переможців

12.1. Після завершення кінцевого терміну голосування підрахунок голосів в електронному та паперовому варіантах організовує та узагальнює Комісія, визначає проєкти-переможці та формує їх списки.

12.2. За результатами голосування, базуючись на списках проєктів-переможців, Комісія протягом 3 робочих днів після закінчення голосування ухвалює рішення та надає селищному голові пропозиції щодо переліку проєктів-переможців та відповідальних за їх реалізацію підрозділів для формування відповідного розпорядження. На підставі вказаного розпорядження здійснюється публікація списку    проєктів-переможців на офіційному веб-сайті Коропецької селищної ради.

12.3. У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проекту з рейтингу проектів-переможців, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів громадського бюджету на відповідний рік. Проектами-переможцями вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету на відповідний рік.

12.4. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, пріорітетність проєктної пропозиції визначається жеребкуванням, яке проводить координаційна рада у присутності авторів.

12.5. Проєкти-переможці, які будуть затверджені розпорядженням селищного голови, підлягають включенню до проєкту місцевого бюджету на наступний бюджетний рік та фінансуванню за рахунок коштів місцевого бюджету у наступному році.

13. Реалізація проєктів-переможців

13.1. Проєкти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році включаються  до бюджетних запитів відповідальних розпорядників коштів.

13.2. Реалізація проєктів здійснюється виконавчими органами селищної ради під наглядом авторів проєктів-переможців.

13.3. Процес реалізації проєктів громадського бюджету підлягає постійному моніторингу.

13.4. Інформація про хід реалізації проєктів-переможців розміщується на офіційному веб сайті селищної ради в розділі «Громадський бюджет».

13.5. Відповідальні підрозділи, що реалізують проекти-переможці готують наступні звіти:

1) звіт щодо стану реалізації проєктів за формою, згідно додатку 5 до Положення у такі терміни:

- І звіт до 01 липня року в якому відбулося фінансування;

- ІІ звіт до 01 жовтня року в якому відбулося фінансування;

- ІІІ звіт за підсумками року в якому відбулося фінансування – до 31 січня року, наступного за звітним.

2) звіт про реалізацію кожного окремого проєкту громадського бюджету – 30-й день після завершення реалізації відповідного проєкту. Звіт включає в себе:

- загальний опис результатів проєкту;

- інформацію про те, що не вдалося реалізувати, або що було реалізовано іншим чином;

- опис робіт, які було проведено, їх послідовність;

- фактичний термін реалізації;

- фактичний бюджет;

- фото-звіт результату.

13.6. Звіти щодо стану реалізації кожного проєкту оприлюднюються на офіційному веб сайті селищної ради.

14. Форс-мажорні обставини

      У випадку виникнення визначених чинним законодавством форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що перешкоджають, чи
можуть перешкоджати реалізації проєктів-переможців у рік впровадження
проєктів, видатки на реалізацію проєктів-переможців можуть бути перенесені
на наступний календарний рік окремим рішенням селищної ради.

         

                                      

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь