Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

Коропецька територіальна громада (СТАТУТ ГРОМАДИ)

         
Офіційна версія для перегляду/скачування - https://drive.google.com/file/d/15M7DiZusa7umEiNrxjiaOMTG9AbzdfNE/view?usp=sharing

ПРЕАМБУЛА

 

Цей Статут відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, закріплює систему самоврядування Коропецької територіальної громади Чортківського району Тернопільської області (далі – територіальної громади), форми та порядок здійснення місцевого самоврядування на її території, обумовлені історичними, географічними, національно-культурними, соціально-економічними та іншими особливостями, встановлює регламентні правила і процедури реалізації функцій і повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, створення та діяльності органів самоорганізації населення, а також механізми реалізації членами Коропецької територіальної громади свого права на участь у місцевому самоврядуванні.

Місцеве самоврядування в Коропецької територіальної громади це визнане та гарантоване державою право і реальна здатність Коропецької територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Громада є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через селищну раду(далі – Раду), її виконавчі органи, органи самоорганізації населення, з метою задоволення соціально-економічних, культурних, побутових та інших потреб членів Коропецької територіальної громади узгоджено з інтересами держави.

Членами Коропецької територіальної громади є громадяни України, які постійно проживають у межах Коропецької територіальної громади, а також інші особи, які проживають на цій території і користуються виборчим правом на місцевих виборах, та їхні діти.

 

РОЗДІЛ І

Глава 1.1. Загальна характеристика Коропецької територіальної громади

Стаття 1.1.1. Коропецька територіальна громада є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Чортківського району Тернопільської області.

Стаття 1.1.2. До складу Коропецької територіальної громади входять такі населені пункти: села Стігла, Садове, Світле, Діброва Вістрянська, Вербка, Вістря, Горигляди.

         Стаття 1.1.3. Розпорядження землею в межах Коропецької територіальної громади здійснює Коропецька селищна рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельних ділянок.

Стаття 1.1.4. Рішення про встановлення та зміну цільового призначення земель приймається Коропецькою селищною радою відповідно до її повноважень.

 Стаття 1.1.5. З метою раціональної організації управління Коропецької територіальної громади територія може поділятися на окремі населені пункти (села), мікрорайони, де з дозволу Коропецької селищної ради можуть створюватись і діяти органи самоорганізації населення. Ділення Коропецької територіальної громади на окремі Коропецької територіальної громади може залишатись і після об'єднання їхніх громад.

Стаття 1.1.6. Органи місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади можуть об’єднуватись з органами місцевого самоврядування інших територіальних громад України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Стаття 1.1.7. Органи місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування населених пунктів зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.8. Органи місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади не можуть передавати будь-які власні повноваження асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування, до складу яких вони входять.

Стаття 1.1.9. Коропецької територіальної громади має свою символіку – герб, прапор, положення про порядок використання яких затверджуються рішенням Коропецької селищної ради .

 

Глава 1.2. Правова основа Статуту

Стаття 1.2.1. Статут Коропецької територіальної громади (далі – Статут) приймається Коропецькою селищною радою більшістю депутатів від загального складу ради . Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади приймаються відповідно до законодавства і цього Статуту. Дія Статуту поширюється на всю територію Коропецької територіальної громади .

Стаття 1.2.2. Статут має відповідати Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законам України, указам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України.

Стаття 1.2.3. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції, законам та іншим актам законодавства України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили. Норми Статуту в цьому разі діють у частині, що не суперечить нормам законодавства.

Стаття 1.2.4. Тлумачення положень Статуту може давати лише Коропецька селищна рада. Рішення ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах Коропецької територіальної громади .

Стаття 1.2.5. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється Коропецькою селищною радою. Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради .

Стаття 1.2.6. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту можуть бути внесені до ради групою депутатів ради (підписані щонайменше десятьма депутатами), Коропецьким селищним головою або групою жителів Коропецької територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 1.2.7. Зміни і доповнення до Статуту для приведення його у відповідність положенням Конституції та законів України, указів Президента України постанов Кабінету Міністрів Украйни, вносяться Коропецькою селищною радою за пропозицією селищного голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами або в строки, визначені цими актами.

 

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями.

Стаття 1.3.1. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію Коропецької територіальної громади, будуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально економічного та культурного розвитку Коропецької територіальної громади і реалізації на її території функцій виконавчої влади.

Стаття 1.3.2. Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.

Стаття 1.3.3. Органи виконавчої влади, посадові особи не мають права втручатись в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм Коропецькою селищною радою повноважень, та в інших передбачених законом випадках.

Стаття 1.3.4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 1.3.5. Селищний голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади з органами виконавчої влади.

Стаття 1.3.6. Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством випадках допомогу у здійсненні їх функцій.

Стаття 1.3.7. Селищний голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.3.8. Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території Коропецької територіальної громади, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.

Стаття 1.3.9. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Коропецької територіальної громади, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють наступні функції:

- утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності Коропецької територіальної громади в порядку, визначеному чинним законодавством, призначають та звільняють з посади їхніх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми, порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності Коропецької територіальної громади ;

- в межах, визначених законодавством, приймають рішення про відчуження об'єктів комунальної власності;

 • встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Коропецької територіальної громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
 • контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій Коропецької територіальної громади в порядку, визначеному чинним законодавством;
 • виконують інші функції, передбачені чинним законодавством.

З підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності Коропецької територіальної громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати такі рішення щодо:

 • надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до місцевого бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку Коропецької територіальної громади ;
 • встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення вказаними підприємствами, установами та організаціями господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки соціально-економічного і культурного розвитку Коропецької територіальної громади ;
 • залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку Коропецької територіальної громади ;
 • розміщення замовлень на виробництво продукції та виконання робіт, необхідних для Коропецької територіальної громади ;
 • залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності Коропецької територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

- залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

 • інших передбачених чинним законодавством питань.
 •  

РОЗДІЛ ІІ.

СИСТЕМА САМОВРЯДУВАННЯ

Коропецької територіальної громади

 

       Глава 2.1. Загальні засади формування та функціонування системи самоврядування Коропецької територіальної громади

Стаття 2.1.1. Система самоврядування Коропецької територіальної громади визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Система місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади включає:

 • територіальну громаду – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування;
 • селищну раду – представницький орган місцевого самоврядування;
 •  селищного голову;
 • виконавчі органи Коропецької селищної ради ;
 • органи самоорганізації населення.

Стаття 2.1.2. Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

Глава 2.2. Коропецька територіальна громада

Стаття 2.2.1. Територіальну громаду складають жителі Коропецької територіальної громади та приєднаних населених пунктів, об’єднаних в одну громаду. Реєстрація жителів Коропецької територіальної громади здійснюється у порядку, визначеному законодавством. Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет Коропецької селищної ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

Стаття 2.2.2. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному об’ємі здійснюють члени Коропецької територіальної громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.3. Особам, які мають видатні заслуги перед Коропецької територіальної громади та внесли суттєвий внесок в соціально економічний та культурний розвиток Коропецької територіальної громади, за рішенням ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин Коропецької територіальної громади ». Звання почесного громадянина Коропецької територіальної громади присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина Коропецької територіальної громади, його статус визначаються Положенням про почесне громадянство територіальної громади, яке затверджується рішенням Коропецької селищної ради .

Стаття 2.2.4. Коропецька селищна рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі Коропецької територіальної громади, інші громадяни України, іноземці (громадяни та особи без громадянства), які мають значні заслуги перед Коропецької територіальної громади та внесли суттєвий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток Коропецької територіальної громади .

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки Коропецької територіальної громади, яке затверджується рішенням Коропецької селищної ради .

Стаття 2.2.5. Жителі Коропецької територіальної громади здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.6. Право жителів Коропецької територіальної громади безпосередньо здійснювати місцеве самоврядування, може бути реалізовано в таких формах:

 • місцевий референдум;
 • вибори депутатів Коропецької селищної ради, депутатів обласної ради та селищного голови (далі – місцеві вибори);
 • загальні збори (конференції) членів Коропецької територіальної громади за місцем проживання;
 • індивідуальні та колективні звернення жителів Коропецької територіальної громади до органів та посадових осіб місцевого самоврядування, органів виконавчої влади;
 • громадські слухання;
 • місцеві ініціативи;
 • участь у роботі координаційних органів місцевого самоврядування, у складі тимчасових комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що створюються і діють при органах публічної влади;
 • створення і діяльність органів самоорганізації населення (далі – ОСНів);
 • робота на виборних посадах місцевого самоврядування;
 • інші не заборонені законом форми безпосередньої демократії.

Стаття 2.2.7. Вищою формою безпосереднього здійснення Коропецької територіальної громади місцевого самоврядування є місцевий референдум.

Глава 2.3. Місцевий референдум

Стаття 2.3.1. Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів Коропецької територіальної громади, які мають право голосу.

Стаття 2.3.2. Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення Коропецької територіальної громади важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.3.3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження місцевого бюджету та встановлення місцевих податків.

Стаття 2.3.4. Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для Коропецької територіальної громади, соціально-економічного та культурного розвитку Коропецької територіальної громади, можуть бути винесені на місцевий консультативний референдум, рішення якого не мають обов’язкового характеру.

Стаття 2.3.5. Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі в місцевому референдумі.

Стаття 2.3.6. Рішення про проведення місцевого референдуму приймає Коропецька селищна рада на вимогу третини депутатів Коропецької селищної ради .

Стаття 2.3.7. Референдум за ініціативою мешканців проводиться на вимогу 10 % жителів Коропецької територіальної громади, які постійно проживають на даній території і мають право голосу.

Стаття 2.3.8. Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається законом.

Стаття 2.3.9. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів Коропецької територіальної громади, які взяли участь у голосуванні.

Стаття 2.3.10. Рішення місцевого референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади.

Стаття 2.3.11. Рішення місцевого референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення місцевого референдуму протягом п’яти днів після його проведення.

Стаття 2.3.12. Рішення місцевого референдуму набувають чинності з моменту їхнього опублікування.

Стаття 2.3.13. Про результати голосування на консультативному місцевому референдумі Селищний голова у п’ятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

 

Глава 2.4. Місцеві вибори

Стаття 2.4.1. Місцеві вибори – це обрання депутатів Коропецької селищної ради, депутатів районної, обласної ради, селищного голови та старости шляхом голосування жителів Коропецької територіальної громади, які мають право голосу. 

Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватись й інші посади місцевого самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Стаття 2.4.2. Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах,

Стаття 2.4.3. Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

 

Глава 2.5. Загальні збори (конференції) членів Коропецької територіальної громади за місцем проживання

Стаття 2.5.1. Загальні збори (конференції) членів Коропецької територіальної громади за місцем проживання (далі – загальні збори) скликаються на рівні багатоквартирних будинків, вулиць, кварталів, житлових комплексів, мікрорайонів Коропецької територіальної громади або інших внутрішньосільських територіальних утворень з метою:

 •  обговорення питань, які мають значення для усієї Коропецької територіальної громади або відповідної території та частини Коропецької територіальної громади ;
 •  створення ОСНів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
 •  заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування, ОСНів, ОСББ;
 •  прийняття рішень про участь на громадських засадах жителів Коропецької територіальної громади в роботах з благоустрою, заходах з охорони громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданні допомоги соціально незахищеним членам Коропецької територіальної громади та ін.;
 •  прийняття рішень про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
 •  прийняття рішень про добровільні цільові внески, пожертви жителів певної частини Коропецької територіальної громади на громадські потреби;
 •  вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства в межах певних повноважень та відповідної території.

Стаття 2.5.2. При неможливості провести загальні збори членів Коропецької територіальної громади на певній території через значну кількості членів, виконавчим комітетом ради, ОСНом або ініціативною групою, підтриманим 20 % членів Коропецької територіальної громади, скликається конференція членів Коропецької територіальної громади за місцем проживання. Норма представництва на цю конференцію встановлюється суб’єктом, який її скликає.

Стаття 2.5.3. У роботі загальних зборів беруть участь жителі Коропецької територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній території (багатоквартирний будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон,, селище та ін.).

Стаття 2.5.4. У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, Селищний голова, депутати Коропецької селищної ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, громадських об’єднань та підприємств.

Стаття 2.5.5. Загальні збори громадян скликаються Коропецьким селищним головою за власного ініціативою або з ініціативи третини депутатів Коропецької селищної ради, виконавчого комітету чи відповідного ОСНу.

Стаття 2.5.6. Загальні збори можуть також скликатись Коропецьким селищним головою за ініціативою ініціативної групи, підтриманої не менш як 20 % від загальної кількості жителів відповідної території, що мають право голосу на місцевих виборах.

Стаття 2.5.7. Розпорядження селищного голови щодо скликання загальних зборів оприлюднюється не пізніше 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на їх обговорення.

Стаття 2.5.8. Загальні збори є правомочними за умови участі в них не менше половини жителів території, в межах якої проводяться загальні збори, або половини делегатів, обраних на конференцію.

Стаття 2.5.9. На загальних зборах головує Селищний голова, керівник відповідного ОСНу чи голова ініціативної групи – залежно від того, хто виступив ініціатором цих зборів.

Стаття 2.5.10. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар зборів.

Стаття 2.5.11. Порядок денний загальних зборів затверджується зборами за пропозицією головуючого.

Стаття 2.5.12. Селищний голова, Коропецька селищна рада та її виконавчі органи, відповідний ОСН сприяють підготовці і проведенню загальних зборів, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 2.5.13. Під час проведення загальних зборів ведеться протокол, який підписується головуючим і секретарем загальних зборів. До протоколу додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання, завірений власним підписом.

Стаття 2.5.14. Загальні збори з розглянутих питань приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них учасників з правом вирішального голосу, які проживають на відповідній території.

Стаття 2.5.15. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання ОСНом і враховуються органами місцевого самоврядування.

Стаття 2.5.16. Рішення загальних зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для Коропецької територіальної громади, але віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, мають для цих органів рекомендаційний характер.

 

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів Коропецької територіальної громади до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 2.6.1. Жителі Коропецької територіальної громади, незалежно від їх віку та громадянства, мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.2. Жителі Коропецької територіальної громади мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, ОСНів та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.3. Колективні звернення, підписані більш як п’ятдесятьма жителями Коропецької територіальної громади, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

Стаття 2.6.4. Колективні звернення жителів Коропецької територіальної громади можуть мати на меті:

- внесення до Коропецької селищної ради, селищного голови, виконавчого комітету Коропецької селищної ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку Коропецької територіальної громади чи окремих її територій;

- аналіз роботи селищного голови, Коропецької селищної ради, виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком Коропецької територіальної громади чи окремих територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;

- порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію ОСНів;

- порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування.

 

Глава 2.7. Громадські слухання

Стаття 2.7.1. Жителі Коропецької територіальної громади мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатись з депутатами Коропецької селищної ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов’язків або окремих доручень, в тому числі наказів виборців, чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси Коропецької територіальної громади, жителів Коропецької територіальної громади, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.2. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи селищного голови, Коропецької селищної ради або її постійної комісії, органу самоорганізації населення та за ініціативою певної кількості мешканців Коропецької територіальної громади .

Стаття 2.7.3. Громадські слухання з ініціативи жителів можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п’ятдесятьма жителями . У цьому разі громадські слухання скликаються Коропецьким селищним головою.

Стаття 2.7.4. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати Коропецької селищної ради, керівники органів самоорганізації населення, представники селищних осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.5. На громадських слуханнях:

 • заслуховуються доповіді та інформація про роботу селищного голови, Коропецької селищної ради, постійних комісій Коропецької селищної ради, окремих депутатів, виконавчих органів Коропецької селищної ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
 • обговорюються проекти рішень Коропецької селищної ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, які віднесені до відання місцевого самоврядування;
 • порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.6. Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет Коропецької селищної ради .

Стаття 2.7.7. Про час і місце проведення громадських слухань та питання, які виносяться на них, жителі Коропецької територіальної громади сповіщаються секретарем Коропецької селищної ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Стаття 2.7.8. Проведення громадських слухань організує секретар Коропецької селищної ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 2.7.9. На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх мешканців відповідної території, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

Стаття 2.7.10. До протоколу може додаватись інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Стаття 2.7.11. Веде протокол працівник виконавчого комітету Коропецької селищної ради .

Протокол громадських слухань підписується особою, яка була їх головуючим, та особою, яка вела протокол, і передається сільському (селищному) голові

Стаття 2.7.12. Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадських слухань, якщо за них проголосувало більше половини жителів відповідної території, які взяли в участь в цих слуханнях.

Про результати громадських слухань секретар Коропецької селищної ради в десятиденний строк інформує жителів Коропецької територіальної громади.

 

Глава 2.8. Місцеві ініціативи

Стаття 2.8.1. Члени Коропецької територіальної громади мають право ініціювати розгляд Коропецькою селищною радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до Коропецької селищної ради Проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

Стаття 2.8.2. Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів Коропецької територіальної громади (чисельністю не менше 10 осіб).

Стаття 2.8.3. Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш десяти відсотків жителів відповідної території, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії Коропецької селищної ради .

Стаття 2.8.4. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні Коропецької селищної ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 2.8.5. Рішення, прийняті Коропецькою селищною радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому Коропецькою селищною радою.

 

Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 2.9.1. Жителі Коропецької територіальної громади мають право бути присутніми на відкритих засіданнях Коропецької селищної ради .

Стаття 2.9.3.Особи, що виявили бажання відвідати сесію Коропецької селищної ради, повинні не пізніш як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організувати такі відвідування.

Стаття 2.9.4. У разі неможливості забезпечити відвідування сесії Коропецької селищної ради жителями Коропецької територіальної громади з організаційних чи технічних причин, секретар ради має забезпечити її трансляцію у місцевому інформаційному просторі.

2.9.5. Відмова жителям Коропецької територіальної громади у відвіданні сесії Коропецької селищної ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.

2.9.6. Жителі Коропецької територіальної громади мають право бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв’язку з розробкою проектів місцевого бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

2.9.10. При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

Стаття 2.9.11. Жителі Коропецької територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.9.11. Жителі Коропецької територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

 Стаття 2.9.12. Жителям Коропецької територіальної громади, які мають право голосу, гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

 

Глава 2.10. Інші форми участі жителів Коропецької територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

 Стаття 2.10.1. Перелік форм участі жителів Коропецької територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Стаття 2.10.2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів Коропецької територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.10.3. Крім передбачених главами 2.3 – 2.9 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі членів Коропецької територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування:

 • громадське обговорення проектів актів Коропецької селищної ради та інших органів місцевого самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку Коропецької територіальної громади, місцевого бюджету, цільових програм розвитку Коропецької територіальної громади ;
 • членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується рішенням Коропецької селищної ради ;
 • участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету Коропецької селищної ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов’язана з наданням громадських послуг членам Коропецької територіальної громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комітети затверджуються виконавчим комітетом Коропецької селищної ради ;
 • участь у роботі громадських рад, що утворюються при сільській (селищній) раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі місцевого самоврядування, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування (за рішенням Коропецької селищної ради при ній можуть утворюватись ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, тимчасово переміщених осіб, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом Коропецької селищної ради та затверджується рішенням Коропецької селищної ради ;
 • участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень Коропецької селищної ради з питань, що мають суттєве значення для Коропецької територіальної громади, визначають основні напрямки соціально економічного та культурного розвитку Коропецької територіальної громади ;
 • участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загального значення або проблем соціального забезпечення жителів Коропецької територіальної громади, охорони навколишнього середовища, громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;
 • робота в органах самоорганізації населення;
 • виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території Коропецької територіальної громади, наданню послуг соціально незахищеним жителям Коропецької територіальної громади ;
 • надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних: пожертв, внесків до фондів, (що утворюються органами місцевого самоврядування з метою надання допомоги соціально-незахищеним жителям Коропецької територіальної громади або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам'ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників.
 •  

РОЗДІЛ ІІІ.

ОРГАНИ і ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади

Стаття 3.1.1. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади включає:

 • територіальну громаду Коропецької територіальної громади, в тому числі об’єднану;
 • представницький орган місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади – раду;
 •  селищного голову;
 • виконавчі органи місцевого самоврядування: виконавчий комітет та інші виконавчі органи;
 • органи самоорганізації населення.

Стаття 3.1.2. Селищний голова, Коропецька селищна рада та її виконавчі органи, ОСНи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням Коропецької територіальної громади, від її імені та в її інтересах.

Стаття 3.1.3. Виконавчий комітет та інші виконавчі органи Коропецької селищної ради здійснюють надані їм законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 3.1.4. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед територіальною громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів Коропецької територіальної громади при їх здійсненні.

Стаття 3.1.5. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно законодавства і цього Статуту. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

 

Глава 3.2. Коропецька селищна рада

Стаття 3.2.1. Коропецька селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади Коропецької територіальної громади .

Стаття 3.2.2. Коропецька селищна рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів Коропецької селищної ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

Стаття 3.2.3. Загальний склад Коропецької селищної ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням Коропецької селищної ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів ради .

Стаття 3.2.4. Крім депутатів, до складу Коропецької селищної ради входить за посадою Селищний голова.

Стаття 3.2.5. Депутат Коропецької селищної ради – це особа, яка шляхом вільних виборів наділяється Коропецької територіальної громади повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування, віднесені законодавством до відання Коропецької селищної ради .

Стаття 3.2.6. Депутат Коропецької селищної ради здійснює свої повноваження як правило, на громадських засадах. Коропецька селищна рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі.

Грошова винагорода депутатів, які працюють в сільській (селищній) раді на постійній основі, виплачується з місцевою бюджету в розмірах, визначених рішенням ради .

Депутат Коропецької селищної ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.

Стаття 3.2.7. Депутат Коропецької селищної ради складає присягу такого змісту:

«Вступаючи в права депутата Коропецької селищної ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Коропецької територіальної громади та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції та законів України, Статуту Коропецької територіальної громади Коропецької територіальної громади, виконувати свої обов’язки в інтересах Коропецької територіальної громади ».

Стаття 3.2.8. Повноваження депутатів Коропецької селищної ради припиняються одночасно із припиненням повноважень ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством. Повноваження депутата Коропецької селищної ради за рішенням ради припиняють достроково у разі:

 • складення повноважень за особистою заявою;
 • виїзду на постійне місце проживання за межі території Коропецької територіальної громади ;
 • набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього.

Стаття 3.2.9. Строк повноважень Коропецької селищної ради – чотири роки. Коропецька селищна рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу.

Повноваження Коропецької селищної ради починаються з моменту офіційного повідомлення виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження Коропецької селищної ради припиняються в день офіційного оголошення територіальною виборчою комісією про обрання Коропецької селищної ради нового скликання.

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Коропецької селищної ради визначаються законодавством.

Стаття 3.2.10. Основною організаційною формою роботи Коропецької селищної ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія Коропецької селищної ради є правомочною, якщо в її Пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради .

Порядок скликання чергових та позачергових сесій Коропецької селищної ради визначається законодавством.

На сесіях Коропецької селищної рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, за виключенням таких, які відповідно до принципу розподілу влад віднесені до відання селищного голови і виконавчих органів Коропецької селищної ради .

Пропозиції до порядку денного сесії Коропецької селищної ради можуть вноситися Коропецьким селищним головою, депутатами ради постійними комісіями ради, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради або загальними зборами громадян за місцем проживання.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях Коропецької селищної ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом Коропецької селищної ради .

Сесії Коропецької селищної ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі сіл (селищ), представники засобів масової інформації, політичних партій1, громадських організацій.

 Коропецька селищна рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення Коропецької селищної ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.       

Порядок і процедура прийняття рішень Коропецькою селищною радою визначаються її регламентом.

Прийняті на сесії рішення Коропецької селищної ради підписуються Коропецьким селищним головою.

Рішення Коропецької селищної ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо Коропецькою селищною радою не встановлено інший строк введення цих рішень в дію.

 

Глава 3.3. Постійні комісії Коропецької селищної ради

Стаття 3.3.1. Постійні комісії Коропецької селищної ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради, та для здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів.

До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар.

Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною Коропецькою селищною радою на першій сесії. Рада може змінювати перелік, назву та склад постійних комісій протягом поточної каденції ради .

Постійні комісії за дорученням Коропецької селищної ради, селищного голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Коропецької територіальної громади, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Коропецькою селищною радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням Коропецької селищної ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, підприємств, організацій та установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради .

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від їхньої організаційно-правової форми необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями установами, громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійні комісії приймають більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії у встановлений ними строк.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед Коропецькою селищною радою.

Перелік, функціональна спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом Коропецької селищної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку Коропецької територіальної громади, Коропецька селищна рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття 3.3.2. Депутати Коропецької селищної ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження визначаються Регламентом Коропецької селищної ради .

 

Стаття 3.3.3. Посадовою особою Коропецької селищної ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради .

Секретар ради обирається Коропецькою селищною радою за пропозицією селищного голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

 

Глава 3.4. Селищний голова

Стаття 3.4.1. Сільський, селищний голова є головною посадовою особою Коропецької територіальної громади .

Селищний голова за посадою очолює виконавчий комітет Коропецької селищної ради та головує на її засіданнях.

Селищний голова обирається безпосередньо жителями Коропецької територіальної громади, які мають право голосу, строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Коропецьким селищним головою може бути обраний будь-який житель Коропецької територіальної громади, який має право голосу на місцевих виборах.

Порядок обрання селищного голови визначається законодавством.

Стаття 3.4.2. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Селищний голова складає на пленарному засіданні Коропецької селищної ради присягу наступного змісту:

«Я, (ім’я та прізвище), волею мешканців Коропецької територіальної громади обраний Коропецьким селищним головою Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України  та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки"».

Якщо вибори селищного голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради .

Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, передбачених законодавством.

Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково територіальною громадою Коропецької територіальної громади шляхом місцевого референдуму. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається Коропецькою селищною радою як за власного ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів Коропецької територіальної громади, що проживають на території Коропецької територіальної громади Коропецької територіальної громади і мають право голосу.

Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у випадках:

 • його звернення з особистою заявою до Коропецької селищної ради про складення ним повноважень голови;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;
 • порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;
 • припинення його громадянства;
 • визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
 • його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень селищного голови проводяться позачергові вибори селищного голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень селищного голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки з організації роботи Коропецької селищної ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчого комітету ради – заступник селищного голови з виконавчої роботи.

Стаття 3.4.3. Селищний голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження. Порядок підготовки та реалізації цих розпоряджень визначаються регламентом Коропецької селищної ради, вимоги до оформлення та процедури реєстрації визначаються інструкцією з діловодства.

Стаття 3.4.4. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів Коропецької селищної ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 3.4.5. Селищний голова може мати заступника (заступників) з питань діяльності виконавчого органу ради, який призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

Розподіл обов’язків між заступником (заступниками) селищного голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється головою та виконавчим комітетом Коропецької селищної ради.

 

Глава 3.5. Виконавчий комітет Коропецької селищної ради

Стаття 3.5.1. Виконавчий комітет Коропецької селищної ради є виконавчим і розпорядчим органом місцевого самоврядування, який утворюється Коропецькою селищною радою на строк її повноважень.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити.

Стаття 3.5.2. Очолює виконавчий комітет Селищний голова. У разі відсутності селищного голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організує роботу виконавчого комітету заступник селищного голови з виконавчої роботи.

Стаття 3.5.3. Кількісний склад виконавчого комітету Коропецької селищної ради визначається радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією селищного голови. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати ради, крім секретаря ради .

Стаття 3.5.4. Заступник (заступники) селищного голови з виконавчої роботи та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.

Стаття 3.5.5. Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах. За рішенням Коропецької селищної ради окремі члени виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.

Стаття 3.5.6. Повноваження виконавчого комітету Коропецької селищної ради визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 3.5.7. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській (селищній) раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Звітує про роботу виконавчого комітету Селищний голова.

Стаття 3.5.8. Коропецька селищна рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів Коропецької територіальної громади може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів Коропецької територіальної громади про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів Коропецької територіальної громади, які мають право голосу.

Підстави, на яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття 3.5.9. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини його загального складу.

Стаття 3.5.10. Засідання виконавчого комітету скликаються Коропецьким селищним головою або заступником голови – в разі відсутності голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 3.5.11. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює його керуючий справами (секретар), який признача-ється на посаду у порядку, визначеному чинним законодавством.

Стаття 3.5.12. Виконавчий комітет Коропецької селищної ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються Коропецьким селищним головою та керуючим справами (секретарем) Коропецької селищної ради .

РОЗДІЛ IV.

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

Глава 4.1. Система та загальні засади організації діяльності органів самоорганізації населення

Стаття 4.1.1. ОСНи утворюються на підставі рішення Коропецької селищної ради з ініціативи жителів Коропецької територіальної громади .

Стаття 4.1.2. Територія, у межах якої діє ОСН, закріплюється рішенням Коропецької селищної ради і має відповідати території проживання жителів Коропецької територіальної громади, які утворили цей орган.

Стаття 4.1.3. Строк повноважень ОСНу визначається жителями відповідної території Коропецької територіальної громади самостійно.

Стаття 4.1.4. Облік ОСНів здійснюється виконавчим комітетом Коропецької селищної ради .

Стаття 4.1.5. Персональний склад ОСНу обирається загальними зборами.

Стаття 4.1.6. Повноваження та порядок роботи ОСНу визначається законом.

 

Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення

Стаття 4.2.1. Рішення про утворення ОСНу приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території Коропецької територіальної громади .

Стаття 4.2.2. Вибори ОСНів проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території Коропецької територіальної громади .

За рішенням виконавчого комітету, яке приймається на пропозицію жителів відповідної території Коропецької територіальної громади, вибори ОСНів можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні по виборчих дільницях.

Стаття 4.2.3. За рішенням Коропецької селищної ради витрати, пов’язані із підготовкою та проведенням виборів ОСНів, здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

Стаття 4.2.4. Голова ОСНу обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території Коропецької територіальної громади .

Стаття 4.2.5. Підготовка і проведення виборів ОСНів здійснюються відкрито і гласно.

Результати виборів оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації.

 

Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення

Стаття 4.3.1. Повноваження ОСНів визначаються законом, передаються їм Коропецькою селищною радою та закріплюються у власному Положенні.

Стаття 4.3.2. Здійснення повноважень ОСНами не повинно завдавати шкоди інтересам Коропецької територіальної громади .

Стаття 4.3.3. ОСНи самостійно здійснюють управління переданим їм майном і коштами відповідно до програм соціально-економічного та культурного розвитку території, на якій вони діють.

Стаття 4.3.4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу ОСНам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв’язку в межах кошторису виконавчого комітету.

                                                                Розділ V.

МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Глава 5.1. Комунальна власність Коропецької територіальної громади

Стаття 5.1.1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності Коропецької територіальної громади, а також об'єкти спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні районної та обласної ради .

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності Коропецької територіальної громади, є надбанням Коропецької територіальної громади і їх недоторканість захищається законодавством.

Стаття 5.1.2. До комунальної власності Коропецької територіальної громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності Коропецької територіальної громади визначається рішенням Коропецької селищної ради відповідно до законодавства.

До комунальної власності Коропецької територіальної громади можуть належати:

 • земля та інші природні ресурси;
 • комунальні підприємства;
 • банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, соціального обслуговування та інше майно, що належить територіальній громаді Коропецької територіальної громади :
 • частки (паї) у майні підприємств;
 • комунальний житловий та нежитловий фонди Коропецької територіальної громади ;
 • доходи місцевого бюджету, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити органів місцевого самоврядування в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;
 • нерухоме майно, що передається до комунальної власності Коропецької територіальної громади за рішенням суду;
 • інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

У комунальній власності Коропецької територіальної громади знаходяться об’єкти, що мають важливе значення для життєзабезпечення Коропецької територіальної громади, задоволення потреб її членів та для збереження історико-культурних об’єктів (системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

Перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначається рішенням Коропецької селищної ради .

Стаття 5.1.3. Суб’єктом права комунальної власності Коропецької територіальної громади є Коропецька селищна рада.

 Коропецька селищна рада, виконавчий комітет та його відділи й управління від імені та в інтересах Коропецької територіальної громади відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності Коропецької територіальної громади .

Рішення про відчуження комунального майна приймає Коропецька селищна рада.

Стаття 5.1.4. Оперативне управління об’єктами комунальної власності Коропецької територіальної громади здійснюють виконавчі органи Коропецької селищної ради, на які покладаються такі функції:

 • підготовка пропозицій на розгляд Коропецької селищної ради щодо прийняття об'єктів до складу комунальної власності Коропецької селищної ради ;
 • підготовка і передача на розгляд Коропецької селищної ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності Коропецької територіальної громади ;
 • надання згоди на здавання в оренду об’єктів комунальної власності Коропецької територіальної громади ;
 • реалізація затвердженої рішенням Коропецької селищної ради програми приватизації комунального майна.

Стаття 5.1.5. Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності здійснює Селищний голова.

Селищний голова раз на рік інформує селищну раду та членів Коропецької територіальної громади про стан комунальної власності Коропецької територіальної громади, реєстрацію, відчуження або придбання об'єктів комунальної власності.

 

Глава 5.2. Фінансова основа органів місцевого самоврядування

Стаття 5.2.1. Фінансова основа органів місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади складається з:

- коштів місцевого бюджету;

- фінансово-кредитних ресурсів;

- страхових ресурсів;

- коштів підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності Коропецької територіальної громади ;

- відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування;

 • коштів, отриманих від розміщення місцевих позик і цінних паперів;
 • коштів, отриманих від проведення місцевих лотерей;
 • коштів, отриманих від приватизації комунального майна Коропецької територіальної громади ;

інших фінансових ресурсів, переданих органам місцевого самоврядування згідно чинного законодавства.

Стаття 5.2.2. Питання формування, затвердження, затвердження, виконання та контролю місцевих бюджетів вирішуються у відповідності до положень чинного бюджетного законодавства.

Стаття 5.2.3. Місцевий бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

 

 

Розділ VI.

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою

Стаття 6.1.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними Коропецької територіальної громади стосовно результатів своєї роботи і регулярно звітують перед членами Коропецької територіальної громади у порядку, передбаченому цим Статутом і окремим Положенням.

Стаття 6.1.2. Жителі Коропецької територіальної громади мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про:

 • структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;
 • компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування;
 • зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;
 • поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя Коропецької територіальної громади ;
 • іншу інформацію, згідно чинного законодавства.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються цим Статутом та окремим Положенням, ухваленим Коропецькою селищною радою.

Стаття 6.1.3. Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні не рідше як щомісяця проводити прийом жителів Коропецької територіальної громади з особистих питань.

Стаття 6.1.4. Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані спринт» забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих згідно чинного законодавства.

 

Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами

Стаття 6.2.1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно із законодавством.

Стаття 6.2.2. Акти, прийняті в системі місцевого самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції чи законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 6.2.3. Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування Конституції і чинному законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 6.2.4. Шкода, завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування Коропецької територіальної громади, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 6.2.5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут Коропецької територіальної громади прийнято сесією Коропецької селищної ради «23» грудня 2020 року.

Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню кожним новообраним складом Коропецької селищної ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь