Коропецька громада

Тернопільська область, Чортківський район

Відділ освіти культури, молоді та спорту Коропецької селищної ради

П О Л О Ж Е Н Н Я

відділу освіти, культури, молоді та спорту Коропецької  селищної ради

 

                                         1.Загальні положення

 1.1 Відділ освіти, культури, молоді та спорту  Коропецької селищної   ради (далі   – Відділ) створений Коропецькою селищною радою, підзвітний  і підконтрольний  Коропецькій селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету Коропецької селищної ради, голові, заступнику  голови з питань діяльності органів виконавчої влади, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,«Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями  Коропецької селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями  селищного голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

 1.3. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

 1.4. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України  Тернопільської області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

1.5. Повна назва юридичної особи: Відділ освіти, культури, молоді та спорту  Коропецької селищної ради.

   Скорочена назва: Відділ ОКМС.

2. Мета відділу

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, забезпечення реалізації місцевої та державної політики з питань дітей, молоді та спорту, надання населенню якісних послуг у сфері фізичної культури шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Коропецької громади.

                               3. Основні завдання, функції, обов’язки та права

 3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

 3.1.1. Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сферах освіти, культури, фізичної культури, молоді та спорту.

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього  процесу, надає населенню якісні послуги в сфері освіти, культури, фізичної культури і спорту.

 3.1.3. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового за-безпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  закладів освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

 3.1.4. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу жит-тя, співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.

 3.1.5. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади.

3.1.6. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою і спортом та координує їх діяльність.

3.1.7. Готує проєкти актів Коропецької селищної ради, її виконавчих органів і селищ-ного голови, у тому числі, нормативного характеру.

 

3.1.8. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відно-сяться до компетенції Відділу за встановленим графіком.

3.1.9. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріа-лів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті ради.

 3.1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного за-конодавства.

 3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади.

 3.2.2. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 3.3. Відповідно до покладених на нього завдань, Відділ реалізує наступні функції: 3.3.1. Забезпечує в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади у сферах освіти, фізичної культури та спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих цільових програм, надання населенню якісних  послуг через мережу відповідних комунальних установ та закладів.

 3.3.2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

 3.3.3. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин, надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та кому-нальних закладах освіти.

 3.3.4. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів ради та координує відповідну діяльність спортивних та фізкультурно-оздоровчих комунальних установ і закладів ради.

 3.3.5. Сприяє організації фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, в тому числі заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

3.3.6. Розробляє i подає на розгляд  Коропецької селищної  ради пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту.

 

3.3.7. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту в громаді. З цією метою організовує збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

 3.3.8. Забезпечує виконання рішень Коропецької селищної ради, виконавчого коміте-ту, розпоряджень селищного  голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу. 3.3.9. Аналізує стан освіти, культури, фізичної культури та спорту на території Коропецької громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі освітніх, культурних, молодіжних та спортивних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з потребами громадян.

 3.3.10. Визначає потребу у  закладах освіти і культури  усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету  Коропецької селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади.

3.3.11. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє розвитку мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу, пов’язану з оздоровленням дітей та організацією їх дозвілля.

 3.3.12. Організовує харчування дітей малозахищених сімей у  закладах освіти за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

 3.3.13. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

 3.3.14. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоров-чої та спортивної роботи в дошкільних, позашкільних закладах спортивного профілю. 3.3.15. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.16. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 3.3.17. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у  закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.18. Сприяє виявленню та розвитку здібностей обдарованих дітей, координує роботу щодо організації на території громади відповідних конкурсів, олімпіад та інших твор-чих змагань серед учнів.

3.3.19. Забезпечує участь дітей у спортивних, творчих, наукових тощо чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

 

3.3.20. Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших захо-дів з питань, які належать до компетенції Відділу.

 3.3.21. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

3.3.22. Сприяє організації роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних праців-ників, організовує їх атестацію відповідно до вимог законодавства про освіту.

 3.3.23. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення, нагородження працівників освіти, культури, молоді та спорту.

3.3.24. Здійснює координаційну роботу  закладів,  освіти, культури, молоді та спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективної роботи відповідно до компетенції Відділу.

 3.3.25. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню освітніх закладів, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, нав-чально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

 3.3.26. Координує господарську діяльність освітніх, культурних, спортивних, моло-діжних і дитячих закладів Коропецької селищної  ради до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

 3.3.27. Координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, протипожеж-ної безпеки і санітарного режиму в закладах комунальної власності, що віднесені до сфери повноважень Відділу та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

 3.3.28. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти, культури та закладів молодіжного і спортивного спрямування.

 3.3.29. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування  закладів освіти, культури та закладів спортивного та молодіжного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує фінансові звіти.

 3.3.30. Координує формування та використання закладами та установами освіти, культури, молоді і спорту видатків загального та спеціального фондів бюджету громади, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.31. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 3.4. Відділ має право:

 

3.4.1. Залучати до розроблення місцевих молодіжних програм, програм розвитку ос-вітньої, культурної галузей, фізичної культури і спорту та розгляду питань, що нале-жать до його компетенції, відповідних експертів, молодіжних, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів тощо.

 3.4.2. Скликати  щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників  закладів  освіти з питань, що належать до його компе-тенції.

 3.4.3. Вносити пропозиції щодо фінансування   закладів та установ освіти, культури, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету відповідної галузі громади.

3.4.4. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами, науковими установами інших країн, міжнародними орга-нізаціями, фондами за рішенням ради.

 3.4.5. Створювати ради керівників закладів освіти, культури, громадські ради профільного спрямування.

     Положення про відповідні ради та їх персональний склад затверджуються головою селищної ради та  наказом начальника Відділу.

                                              4. Структура відділу

4.1. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджується  головою Коропецької селищної ради  за пропозицією начальника Відділу відповідно до порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів установ. Штатний розпис Відділу затверджується у межах загальної чисельності та фонду оплати праці працівників.

 4.2. Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням селищного  голови.

                                               5. Система взаємодії відділу

 5.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Коропецької селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

                                  6. Керівництво відділу

 6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним  головою в установленому законом порядку.

 

 6.2. Начальник Відділу:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

 6.2.2. Несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань та реалізацію його повноважень. 6.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує посадові інструкції праців-ників Відділу.

 6.2.4. Виконує функції головного розпорядника коштів для закладів освіти, культури, молоді і спорту, що фінансується з бюджету Коропецької селищної ради.

 6.2.5. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

 6.2.6. Надає пропозиції  селищному  голові щодо заохочення, притягнення до дисци-плінарної відповідальності, присвоєння рангів, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

 6.2.7. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів шодо реалізаціїї норм анти-корупційного законодавства.

6.2.8. Звітує про роботу Відділу перед Коропецькою селищною  радою, виконавчим комітетом та профільною постійною комісією ради не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів  - у будь-який час.

6.2.9. Вносить пропозиції для розгляду на засіданнях виконавчого комітету Коропецької селищної ради з питань, що належать до повноважень Відділу, розробляє проєкти відповідних рішень  Коропецької селищної ради та її виконавчого комітету. 6.2.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

 6.2.11. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного зако-нодавства.

                                        7. Фінансування діяльності Відділу

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету  Коропецької селищної ради, які виділені на його утримання.

7.2. Джерелами фінансування Відділу є кошти бюджету  Коропецької  селищної ради, інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

7.3. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7.4. Структура Відділу та чисельність працівників, фонд оплати праці затверджується рішенням  Коропецької  селищної ради.

 7.5. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу, є комунальною власністю  Коропецької  селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

                                    8. Заключні положення

 8.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням  Коропецької селищної  ради у встановленому законом порядку.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішеннями   Коропецької селищної  ради.

 

 

 

Секретар Коропецької селищної  ради                    Дмитро ДАНЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь